Raport EBI nr 9/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021 Temat: Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport EBI nr 8/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16 grudnia 2021 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Raport ESPI nr 6/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 16 grudnia 2021 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport Ebi nr 7/2021 – bieżący

Triggo S.A. Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 6/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 19.11.2021 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport EBI nr 5/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021 Temat:Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Podstawa prawna:§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..

Raport EBI nr 4/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 15.11.2021 Temat:Przekazanie raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r Podstawa prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI NR 3/2021 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 04.11.2021 Temat: Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu