Duration: 2018-04-01 - 2019-03-31

„Triggo – polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Poddziałanie 2.4.1: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Nr Naboru: POIR.02.04.01. Rodzaj projektu:Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 85 000 PLN

Do pobrania:

Duration: 2020-01-01 - 2022-12-31

„System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportu”.

Projekt wybrany w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 6.357.666,57 PLN

Wartość projektu: 10.445.269,62 PLN

Duration: 2018-01-01 - 2021-01-01

„Digital system of remote monitoring and control of subassemblies of L-category vehicles intended for use in the platforms of automatic car sharing services.” 

Project implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Priority axis I. Support for conducting R&D works by enterprises; within the “INNOMOTO” sectoral program, financed with funding of Measure 1.2 “Sectoral R&D programs” of the SG OP in 2016..

Grant value: 2.829.307,46 PLN

Total eligible expenditure: 4.383.059,08 PLN

Duration: 2017-01-01 - 2021-01-01

„Special bodywork with increased durability for the variant of the “L” category vehicle with increased mobility, named ‘Triggo’, intended for use in car-sharing automatic rental systems, and the technology for serial production of its components based on innovative epoxy resins A.S. SET.” 

Project implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Priority axis I. Support for conducting R&D works by enterprises; within the “INNOMOTO” sectoral program, financed with funds of the Measure 1.2 “Sectoral R&D programs” of the SG OP in 2016.

Grant value – 8.150.315,98 PLN

Total eligible expenditure – 12.865.664,04 PLN

Duration: 2016-04-01 - 2021-09-30

„Triggo – electric drive urban means of transport delivering high mobility.” Project implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Priority axis I. Support for conducting R&D works by enterprises; Measure 1.1 R&D projects of enterprises; Sub-measure 1.1.1. Industrial research and development works carried out by enterprises.

Grant value – 5.319.408,24 PLN

Total eligible expenditure – 5.805.235,62 PLN