Triggo S.A. – 18.12.2021

Temat:

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania osoby nadzorującej

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 17.12.2021

Temat:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Powołanie i odwołanie osoby nadzorującej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Do pobrania:

Triggo S.A.

Temat:

Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 24.11.2021

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triggo S.A.

Podstawa prawna:

Inne unormowania

Do pobrania: