RAPORT EBI NR 14/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 19.04.2023 Temat: Powołanie osoby zarządzającej Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 13/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 28.03.2023 Temat: Nałożenie sankcji upomnienia na spółkę Triggo S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

RAPORT ESPI NR 10/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 17.03.2023 Temat: informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko związane

RAPORT ESPI NR 9/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 22.02.2023 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21 lutego 2023 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT EBI NR 11/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 22.02.2023 Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 9/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.02.2023 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 lutego 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 8/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 21.02.2023 Temat: Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 lutego 2023 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

RAPORT EBI NR 7/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 20.02.2023 Temat: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  

RAPORT ESPI NR 8/2023 – BIEŻĄCY

Triggo S.A. – 15.02.2023 Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji