Triggo S.A. – 19.10.2021

Temat:

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Do pobrania:

Triggo S.A. – 19.10.2021

Temat:

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 15.10.2021

Temat:

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Do pobrania:

Triggo S.A. – 01.10.2021

Temat:

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna:

Inne unormowania

Do pobrania: