OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRIGGO S.A.

Stosownie do art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 KSH Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) zwołuje na dzień 30.09.2021 r., na godzinę 11.00, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa. ZWZ odbędzie się w postaci tradycyjnej (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad:

 • Otwarcie ZWZ;
 • Wybór przewodniczącego ZWZ;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
 • Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
  • sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
  • wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
 • Zamknięcie obrad.

Dotychczas obowiązujące postanowienie § 13 ust. 9 statutu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Treść projektowanych zmian w § 13 ust. 9 statutu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje: prezes Zarządu działający samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”