RELACJE
INWESTORSKIE

Struktura akcjonariatu

Untitled-1.png
Akcjonariusz
Łączna liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym (%)
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Rafał Budweil
705086
46.82
705086
46.82
Anna Apel
168830
11.21
168830
11.21
Wojciech Apel
168830
11.21
168830
11.21
Pozostali akcjonariusze (<5%)
463324
30.76
463324
30.76
RAZEM
1506070
100
1506070
100