Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Triggo S.A. – 09.11.2020

Zarząd spółki Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Kolejowej 53, 05-092 Łomianki, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000586444, nr NIP: 9542760054, nr REGON: 362994827, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 147.381 zł („ Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łomiankach, pod adresem: ul. Kolejowa 53, 05-092 Łomianki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00. Wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

W przypadku przekazania dokumentów akcji za pośrednictwem posłańca (tj. listem lub przesyłką kurierską) pisemne pokwitowanie dla akcjonariusza zostanie przesłane listem poleconym na adres wskazany w księdze akcyjnej