Raport ESPI nr 6/2021 – bieżący

Triggo S.A. – 16.12.2021

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 16 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych