Duration: 2018-04-01 - 2019-03-31

Projekt „TRIGGO – POLSKA GLOBALNA INNOWACJA W MIEJSKIEJ ELEKTROMOBILNOŚCI”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Poddziałanie 2.4.1: Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Nr Naboru: POIR.02.04.01. Rodzaj projektu: Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000