RELACJE
INWESTORSKIE

Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach, nr KRS 0000586444, działając na podstawie art. 450 § 2 KSH w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z 5.03.2021 r. o wpisie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, ogłasza treść następującej uchwały:

 

"Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
TRIGGO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
("Uchwała o Kapitale Warunkowym")

 

§ 1

 

1. Pod warunkiem wpisu Uchwały o Splicie do rejestru, na potrzeby ustanowienia i wdrożenia Programu Motywacyjnego warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.211 zł (dwanaście tysięcy dwieście jedenaście złotych), stanowiącą wartość nominalną kapitału warunkowego, poprzez emisję 122.110 (stu dwudziestu dwóch tysięcy stu dziesięciu) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii D"). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom 122.110 (stu dwudziestu dwóch tysięcy stu dziesięciu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii D, z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne Serii A").

 

3. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło zostać wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym.

 

4. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło zostać wykonane nie później niż do 30.12.2030 r.

 

5. Cena emisyjna Akcji Serii D ("Cena Emisyjna") jest równa wartości nominalnej Akcji Serii D i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za Akcję Serii D.

 

6. Akcje Serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

 

7. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

 

1) jeśli Akcje Serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, wówczas Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii D zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

 

2) jeśli Akcje Serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

 

8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki jest zawarta w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała nr 9 wchodzi w życie z chwilą wpisu Uchwały o Splicie do rejestru."

 

Prezes Zarządu
Rafał Budweil
Wiceprezes Zarządu
Adam Piekarski