Stań się częścią rewolucji w e-mobilności miejskiej!

  Triggo w drodze na New Connect!  

oferta

Publiczna

I OFERTA PUBLICZNA TRIGGO ZAKOŃCZONA!

WITAMY NOWYCH INWESTORÓW! 

DZIĘKUJEMY ZA POWIERZONE ZAUFANIE!

landing_page_1_2.png

Pliki do pobrania

Memorandum informacyjne

INFORMACJA 

o PRZYDZIALE

Prezentacja inwestorska

przekladka_3.png

JAK ZOSTAĆ INWESTOREM TRIGGO?

DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

logo_bos.png

Więcej informacji? O Triggo w pigułce poniżej! 

landing_page_3_3.png

Triggo

To:

Rewolucyjne rozwiązanie
na globalne problemy!
Triggo to pierwszy na świecie pojazd łączący w jednym zalety mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem, praktycznością i komfortem znanymi z samochodów! Pozwala płynnie przejechać przez zakorkowane miejskie ulice oraz zawsze bezproblemowo znaleźć miejsce parkingowe! W tym samym czasie osłania kierowcę i pasażera od czynników atmosferycznych i chroni ich od skutków zdarzeń drogowych.

Pionierska konstrukcja objęta globalną ochroną patentową!

Unikatową w skali świata konstrukcję z rewolucyjnym podwoziem o zmiennej geometrii chronią patenty, obejmujące kraje o całkowitej populacji 3.95 miliarda ludzi! Tak, wymyśliliśmy i zbudowaliśmy nasze rozwiązanie w Polsce!

Projekt na miarę rosnących mobilności miejskiej!

Triggo projektowane jest z myślą o wykorzystaniu w perspektywicznym rynku miejskiej mobilności współdzielonej. Zastosowane rozwiązania czynią zeń idealne rozwiązanie dla rosnących w siłę platform usług Mobility-as-a-Service

Polski produkt o globalnym

potencjale eksportowym!  

Triggo to pojazd zrodzony w pełni przez polską myśl technologiczną!

Dzięki temu, że rozwiązuje problemy nękające metropolie całego świata

oraz chroniony jest przez rozległe patenty, ma szansę stać się polskim, motoryzacyjnym hitem eksportowym!  

landing_page_2.png

Kalendarium 

 zapisów

Publikacja Memorandum wraz z Ceną

Spotkanie zarządu z Inwestorami 

Zapisy na Akcje Oferowane 

(zarówno w TDI i TMI)

Przydział Akcji Oferowanych

26.04.2021 r.

26.04-5.05.2021 r.

27.04-5.05.2021 r.

w dniu 5.05.2021

zapisy do godz. 23:59  

do 7.05.2021 r.

landing_page_2_2.png

Międzynarodowy program

wdrożeń pilotażowych

Zbudowane w 2021 roku egzemplarze serii pilotażowej zostaną dostarczone do partnerów  programu pilotażowego w krajach Unii Europejskiej, w Singapurze i w Wielkiej Brytanii. Pod stałym nadzorem inżynierów Triggo S.A., przejdą one program intensywnych testów drogowych tak, aby zidentyfikować wszystkie obszary zmian niezbędnych przed podjęciem w 2022 roku produkcji seryjnej.

Cele

 emisyjne

Uzyskanie homologacji europejskiej

L7e-CP i opracowanie wersji L5 

Uzyskanie homologacji warunkuje dopuszczenie pojazdu do szerokiego użytku na drogach publicznych. Opracowanie wersji L5 wprowadzi nie tylko zróżnicowanie produktu, ale także pozwoli otworzyć się na prosperujące rynki jak Singapur, czy większość Stanów w USA

Prace przygotowawcze i projektowe związane z produkcją masową

Wdrożenie produkcyjne planowane jest w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne wyspecjalizowanych podwykonawców, lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury.

przekladka_4_2.png

PONIŻEJ INFORMACYJNA SERIA

WIDEO, KTÓRĄ PRZYGOTOWALIŚMY!

Na najczęściej zadawane pytania odpowiada 

Pomysłodawca- Rafał Budweil! 

tlo_filmow_4.png

#What is Triggo? 

#What is Triggo's trick? 

#How does Triggo turn?

#Does Triggo lean in curves?

#How much does Triggo cost?

#What is Drive-by-Wire?

#What is Triggo's range?

#What is Drive-by-Wire?

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Oferowane”) („Oferta”) emitowanymi przez Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”, „Emitent”).

Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”) zostało sporządzone zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz.1053 z późn. zm.) i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum wraz z ewentualnymi  suplementami do Memorandum oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i w okresie jego ważności będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.triggo.city) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym - na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium polski, (iii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób/podmiotów, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „u.s. person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii czy też na obszarze innej jursydykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.